Noorderlaan — Beljaartlaan

In de loop van 2011 starten de werkzaamheden voor de aansluiting van de nog aan te leggen Beljaartlaan op de Noorderlaan en Lage Ham. Na voltooiing van dit traject zal de noordelijke rondweg voltooid zijn. In het eerste kwartaal zal door de gemeente de eerste voorlichtingsavonden gaan plaats vinden. Zoals de plannen nu bekend zijn zal de aansluiting door middel van een kruising gaan plaats vinden.

12 Juli, 2012

Gisteren is de rotonde opgesteld voor het verkeer. De officiële opening zal op een later tijdstip gaan plaats vinden.

01 Mei, 2012

Vandaag zijn de werkzaamheden verder uitgebreid. Als gevolg hiervan zullen de toegangswegen tot uiterlijk 1 juli worden afgesloten.

23 April, 2012

Middels de lokale media en een voorlichtingsavond zijn de werkzaamheden toegelicht. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, is een tijdelijke afsluiting van de toegangswegen naar de nieuwe rotonde noodzakelijk.

23 Maart, 2012

Middels bewonersbrieven en de lokale media zijn de bewoners geinformeerd over de aan te vangen werkzaamheden. Hiermee is tevens het startsein gegeven voor aanvang van de werkzaamheden.

14 September, 2011

Tijdens de inloopavond zijn de plannen voor de rotonde gepresenteerd. Wethouder van Beek was persoonlijk aanwezig om een en ander toe te lichten. Tijdens de presentatie bleek dat betrokken bewoners positief over te realiseren rotonde waren.

07 Juli, 2011

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van 5 juli 2011 het besluit genomen dat er ter hoogte van de aansluiting Beljaartlaan op de Noorderlaan een rotonde komt in plaats van een kruising. In het najaar worden de nodige voorbereidingen getroffen om in het voorjaar van 2012 het ontwerp uit te gaan voeren. Op 14 september 2011 zal de gemeente een inloopavond in de Centrale hal van het gemeentehuis organiseren om e.e.a. toe te lichten. Deze inloopavond begint om 19.30 uur.

17 Maart, 2011

Naar aanleiding van de reacties op de inloopavond, heeft de gemeente besloten het ontwerp van de kruising ter discussie te stellen. Als alternatief zal door een extern bureau de mogelijkheid van een kleine rotonde worden bestudeerd. Het college zal daarna een besluit nemen over de definitieve uitvoering.

24 Februari, 2011

Op 23 februari heeft de voorlichtingsavond betreffende de nieuw te realiseren kruising plaatsgevonden. Tijdens deze avond konden belangstellenden zich door medewerkers van de gemeente laten voorlichten over de opgestelde plannen. Ook de verantwoordelijke wethouder en een vertegenwoordiging van de wijkraad was op deze avond aanwezig.

16 Februari, 2011

Op woensdag 23 februari houdt de gemeente een inloopavond over de nieuwe inrichting van een deel van de Noorderlaan (vanaf de Van Riebeeckstraat tot de kruising) en de aansluiting van de Noorderlaan op de Beljaartlaan. De avond vindt plaats in de Centrale hal van het gemeentehuis. Aanvang 19.30 uur, einde 21.00 uur. Bewoners die direct in de omgeving van de nieuwe kruising wonen hebben een persoonlijke uitnodiging gehad.