Reconstructie Middellaan: middeneiland rotonde

Op dit moment is de gemeente een aantal plannen aan het ontwikkelen welke het invulling van de Middellaan zullen wijzigen. De rotonde Middellaan — Westerlaan is al een geruime tijd opgeleverd, echter een invulling van het middenvlak is tot op heden nog achterwege gebleven. Gezien het feit dat deze rotonde de entree van Dongen is, heeft de Burgemeester en Wethouders al in een eerder stadium besloten dat deze rotonde en daarbij de Middellaan het visitekaartje voor Dongen moet worden.

02 December, 2014

Inmiddels heeft als sponsor de Firma Vollenhoven, bekend van diverse AVIA benzinepompen in Dongen, zich over het midden eiland ontfermt. Op dit moment is onbekend wat de invulling van de rotonde zal wezen. De sponsor is in ieder geval niet verplicht de huidige invulling aan te passen.

14 November, 2013

Op dit moment is het nog niet door de gemeente officieel bevestigd, maar in de media is de firma Vollenhoven, bekend van het AVIA tankstation aan de Steenstraat genoemd als sponsor van de rotonde.

18 Oktober, 2013

Op dit moment is het bieden op het huren van rotondes in Dongen afgerond. Er zijn een aantal gegadigden die een rotonde willen adopteren. Op dit moment is de verwachting dat op korte termijn bekend zal worden welke sponsor de turborotonde heeft geadopteerd. Hierna zullen gesprekken gaan plaats vinden over de invulling van het midden eiland. Bij deze gesprekken zullen de wijkraden van West 1 en West 2 worden betrokken.

31 Mei, 2013

Binnen het college van de gemeente wordt op dit moment gesproken over commerciële invullingen van de midden eilanden van de rotondes in Dongen. In dit debat worden regels bepaald waaraan de invulling moet voldoen. De huidige situatie is dat ondanks de economische zware tijden, er toch veel bedrijven interesse hebben getoond om een rotonde te adopteren. De verwachting is dat in het najaar de eerste rotondes voor de bedrijven beschikbaar komen. Voor wat betreft de zogenaamde turborotonde op de Middellaan is tevens door het college besloten dat de wijkraden Dongen West 1 en Dongen West 2 in het overleg tussen gemeente en de commerciële instelling worden betrokken.

27 September, 2012

Tijdens een overleg met de gemeente heeft de wijkraad verzocht om toch tot invulling van het middeneiland over te gaan. De aanleg van de N629 laat nog een aantal jaren op zich wachten en biedt zo ruimte om het overleg nieuw leven in te blazen. Bij de invulling zal om kosten te drukken, gekeken worden naar een commerciele oplossing.

15 Juli, 2012

In het college is de invulling van de rotonde onderwerp van debat geweest. Door de economische recessie en daarmee beperkte financiele middelen en daarbij het vooruitzicht dat een definitieve aanleg van de vernieuwde N629 nog even op zich laat wachten, is besloten om de mogelijkheden te onderzoeken tot een commerciele invulling van de rotonde. Dit wil zeggen dat de gemeente, wijkraden en ondernemers samen een invulling gaan bestuderen.

17 Augustus, 2011

Tijdens de besloten vergadering van 16 augustus, heeft de vertegenwoordiger van de gemeente aangegeven dat op dit ogenblik alle activiteiten betreffende de invulling van het middeneiland zijn stilgelegd. Hoofdreden is de mogelijke noodzakelijke aanpassingen aan de rotonde i.v.m. de reconstructie van de N629. Als wijkraad ondersteunen wij deze beslissing. Wijkraad zal wel blijven monitoren dat uitstel geen afstel wordt.

12 Mei, 2011

Tijdens overleg met ambtenaren van de gemeente is de laatste stand van zaken besproken. Op dit moment is een werkgroep binnen de gemeente de mogelijkheden aan het bestuderen. Hiervan zal verslag worden uitgebracht aan burgemeester en wethouders. Hierna zal overleg met wijkraad gaan plaats vinden.

17 Februari, 2011

De burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een werkgroep komt waarin Wijkraad West 1 en West 2 gaan deelnemen. De opdracht die de werkgroep meekrijgt is om met een creatief voorstel te komen voor de invulling van het middeneiland van de rotonde. Er is een budget beschikbaar van € 22.000,-. Realisatie staat gepland in het derde kwartaal 2011.

15 Januari, 2011

Tijdens de wijkscan van het buitengebied van de wijk heeft het bestuur en vertegenwoordigers van de gemeente een bezoek gebracht aan het kinderdagverblijf De Hummelhoeve aan de Westerlaan. Tijdens dit bezoek is de invulling van de rotonde besproken. De punten die hier naar voren zijn gebracht, neemt de wijkraad mee in het overleg en zijn advies naar de gemeente toe.

05 Januari, 2011

Tot op heden zijn tijdens informele gesprekken met de verantwoordelijke Wethouder en Wijkraad West 1, zijn een aantal ideeën over de verdere invulling van de rotonde besproken. Hierin wordt voorgesteld om op korte termijn een informeel gesprek tussen de betrokken wijkraden en gemeente te organiseren.