Straatmeubilair en Groenbeheer

Binnen de wijk zijn speelvelden en parken aanwezig. Tevens zijn er veel attributen zoals lantaarnpalen, verkeersborden, prullenbakken en banken binnen de wijk aanwezig. Al deze voorzieningen vallen onder straatmeubilair en groenbeheer. Deze voorzieningen hebben als functie om bijvoorbeeld de leefbaarheid van de wijk te verhogen. Maar deze voorzieningen geven de wijk ook een bepaalde uitstraling. Dit kan zowel positief als negatief zijn. Tevens is de wijkraad van mening dat een positieve uitstraling kostenbeperkend kan werken. Immers iets wat er mooi uitziet ben je toch zuinig op?

10 Mei, 2016

Met de vernieuwing van communicatie, wordt dit punt overgenoemen door kleinere directe actiepunten. Voorbeeld hiervan is het actiepunt 'Bomenbeheer'.

07 Januari, 2014

Binnen de wijk zijn dankzij de zachte winter de resultaten van het in juni 2013 opgemaakte actieplan zichtbaar. Een rondgang welke afgelopen week door de wijk heeft plaats gevonden, laat zien dat alle toegezegde punten zijn uitgevoerd.

12 December, 2013

Vandaag is door de gemeente op het verzoek om te inventariseren tot mogelijkheden van het plaatsen van bomen in de berm aan de Groenstraat of Hoge Dijk gereageerd. Door aanwezigheid van leidingen in zowel beide bermen aan weerszijde van de weg, is het onmogelijk om tot planten van bomen over te gaan.

07 Juni, 2013

De afgelopen maand hebben leden van de wijkraad samen met vertegenwoordigers van de gemeente een wijkschouw gehouden waarbij specifiek het groen is bekeken. Reden is dat afgelopen jaar veel kap heeft plaats gevonden en niet altijd een herplant mogelijk was. Dit heeft geresulteerd in minder bomen in de wijk. Tijdens de schouw is intensief overleg geweest over de voor en nadelen van bomen op een specifieke locatie, maar ook is vanaf beide zijden toegelicht waarom beleid van de gemeente en adviezen van de wijkraad ontstaan. Hierdoor is wederzijds het begrip voor elkaar verstevigd. Niet alleen de bomen zijn ter sprake gekomen. Ook de overige aspecten zoals struiken en grasvelden zijn de revue gepasseerd.

21 Maart, 2013

De afgelopen maand is in de wijk een aantal bomen gekapt. Veel van deze bomen zijn verwijderd op aangeven van bewoners en vanuit gemeente om het bomen bestand gezond te houden. Als gevolg van deze kap, vindt er ook een herplant plaats. Deze herplant vind in nauw overleg met de wijkraad plaats. afgelopen periode is dan ook intensief overleg geweest tussen de gemeente en de wijkraad.

16 September, 2012

De afgelopen periode heeft de wijkraad zijn ongenoegen richting de gemeente uitgesproken. De bezuinigingen op de groenvoorzieningen beginnen zichtbaar negatieve gevolgen te krijgen. Zo blijkt dat bijvoorbeeld het maaien van de grasvelden met de snellere maar grotere machines plaats vindt. Hierdoor ontstaan bij oneffenheden in het grasveld kalen plekken. Het strimmen van het gras rond bomen, vindt zo dicht bij de grond plaats dat hier het gras niet meer aangroeit. Kortom goedkoop wordt duurkoop.

16 April, 2012

Afgelopen periode ontvangt het bestuur van de wijkraad verzoeken van de gemeente waarbij lijkt dat er bezuinigd wordt op de onderhoudskosten van de groenvoorzieningen. Zo heeft de gemeente het voornemen om de rozenperken in de wijk te vervangen door grasvelden. Hiermee zouden onderhoudskosten worden gedrukt. De wijkraad heeft bij de gemeente aangegeven dat zij tegen het verwijderen van groenvoorzieningen en het voornemen is om daarvoor in de plaatst grasvelden aan te legen. Wel staat de wijkraad open om onderhoudsvriendelijke beplanting toe te passen.

13 December, 2011

De laatste weken zijn er namens de gemeente kapvergunningen aangevraagd. Deze vergunningen zijn naar aanleiding van bijvoorbeeld het verwijderen van dode bomen aangevraagd. Maar ook bewoners hebben over het openbaar groen bij gemeente en wijkraad hun wensen kenbaar gemaakt. Het kappen van de bewuste bomen zal in de komende periode gaan plaats vinden. Natuurlijk is onmiddellijk gekeken naar de herplant verplichting en zullen indien het weer het toelaat nieuwe bomen worden geplaatst.

12 Mei, 2011

Tijdens een overleg met de verantwoordelijke ambtenaren is gesproken over de herplantplicht. De lijst van mogelijke locaties die in aanmerking kunnen komen voor herplant zal bij de gemeente worden aangeboden. Indien herplant niet op de plaats van kap kan plaats vinden zal de gemeente aan de hand van de lijst naar een alternatieve locatie worden gezocht en deze in de gebruikelijke melding kapvergunning worden vermeld. Bewoners kunnen dan aan de hand van de procedure zoals vermeld in de bewonersbrief die de gemeente uitgeeft reageren.

23 Maart, 2011

Tijdens de openbare vergadering van 21 maart is er door de leden van de werkgroep groenvoorziening gevraagd voor een inventarisatie van de herplant verplichting . Er zal een inventarisatie gaan plaats vinden naar de verleende kapvergunningen en inmiddels uitgevoerde herplant. Tevens zal er worden bekeken of er plaatsen zijn waar eventueel extra bomen kunnen worden geplaatst.

15 December, 2010

In december 2010 heeft de wijkraad in een overleg met de senior beleidsmedewerker wijkbeheer van de gemeente gesproken over mogelijke verbeteringen. In dit gesprek is tevens besloten dat de mogelijkheden om op buurtniveau in een samenwerkingsverband tussen gemeente en buurtbewoners te onderzoeken. Het idee is ontstaan om op bijvoorbeeld een zaterdag met de buurtbewoners verbeterpunten op te pakken waarbij de gemeente met materiaal en de overige noodzakelijke ondersteuning levert.

24 November, 2010

Tijdens de rondgang door de wijk in november 2010, zijn de nieuwe bestuursleden van de wijkraad door de leden van de werkgroepen op een aantal verbeterpunten gewezen. Zo bleek dat in de wijk op diverse plaatsen verkeersborden, vuilnisbakken en banken scheef staan en verouderd zijn. Tevens kwam ter sprake dat een aanpassing van het snoeibeleid een positieve uitwerking op veiligheid en sociale controle zou hebben.