Parkeersituatie omgeving Bosboomstraat

In navolging van de nieuwe communicatie binnen de wijkraad, wordt vanaf deze datum het onderwerp 'Parkeersituatie omgeving Bosboomstraat' als actiepunt op de website ingevoerd.

Al een aantal maanden is dit punt besproken in de vergaderingen van de wijkraad. Reden is dat een aantal buurtbewoners in dat gedeelte van de wijk vragen hebben gesteld betreffende de huidige parkeersituatie in de omgeving van de Bosboomstraat. Als wijkraad hebben we besloten om deze vragen verder te bestuderen om tot mogelijke haalbare oplossingen te komen. Uiteindelijk gaat het om meer parkeerruimte.

01 Augustus, 2018

Afgelopen week hebben we als wijkraad met vertegenwoordigers van de gemeente door de wijk een ronde gemaakt. De vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor wegen en verkeer binnen de gemeente. Ook op deze locatie zijn we geweest en hebben we de problematiek wederom doorgenomen. Ook mogelijke oplossingen zijn besproken. De vertegenwoordigers gaan intern de situatie bespreken. Als wijkraad hebben we voorgesteld om een aantal oplossingen te combineren met de renovatie van de vijver aan de Bloemaertstraat,

14 Juni, 2016

Tijdens de openbare vergadering is besloten om optie 2 nader te onderzoeken. Dit wil zeggen dat we in het gebied gaan inventariseren waar extra parkeerplaatsen mogelijk zijn. Aansluitend zullen we met de gemeente overleggen of deze optie mogelijk is.

16 Mei, 2016

Afgelopen dagen hebben we gekeken wat de herinrichting van de weg aan extra parkeerplaatsen kan opleveren. Hierbij is gekeken naar de werkelijke breedte van zowel de weg als de beide trottoirs.

Daarnaast hebben we onderzocht hoe groot een parkeerplaats volgens de wet moet zijn. Tevens is gekeken wat de minimale breedte van een weg dient te zijn.

Vervolgens is onderzocht of er een mogelijkheid is om extra parkeerplaatsen in te richten door bijvoorbeeld een eenrichtingsweg met schuine parkeerhavens aan te leggen. Alle opties die bekeken zijn leveren geen extra plaatsen op. Tevens blijkt dat de wegbreedte onder de minimale eis uit komt. Zelfs als we beide trottoirs op offeren. Deze dient minimaal drie en een halve meter te zijn. Onze conclusie is dat de onderzochte optie niet uitvoerbaar is.

In de plattegrond parkeerhaven met eenrichtingsweg vindt u voorbeeld van de onderzochte mogelijkheid. Als maatvoering voor de weg is de Bosboomstraat gekozen.

01 Februari, 2016

Tijdens de inventarisatie vorige maand zijn een drietal opties geconstateerd.

Optie 1 is de herinrichting van de wegen. Een andere invulling van de straat kan mogelijk extra parkeerplaatsen opleveren. Deze optie is een dure optie, herinrichting kost geld en vereist mogelijk dat de weg eenrichting zal worden. Deze optie zullen we de komende maand onderzoeken hoeveel extra parkeerplaatsen hierdoor ontstaan en wat de mogelijke kosten en gevolgen zijn.

Optie 2 is kijken of binnen de infrastructuur extra parkeerplaatsen mogelijk zijn zonder grote ingrepen. Voordeel is lage kosten, nadeel is het beperkte aantal extra parkeerplaatsen.

Optie 3 is het opofferen van bijvoorbeeld een groenstrook aan de vijver. Deze optie is duur en zal mogelijk een wijziging van het bestemmingsplan vereisen.

Besloten wordt optie 1 en 2 te onderzoeken.

15 December, 2015

Door bewoners is in de besloten vergadering gevraagd om de parkeersituatie in de omgeving Bosboomstraat eens nader te bestuderen. Men ervaart dat er te weinig parkeerplaatsen zijn en verzoekt de wijkraad om mogelijke oplossingen te onderzoeken.

Met de bewoners is tijdens een wandeling door het gebied gekeken naar de mogelijkheden welke het gebied biedt tot het aanleggen van extra parkeerplaatsen.