Rotondes Middellaan

De wijkraad heeft in de discussie betreffende het verkeersplan Dongen aangegeven dat zij voorstander zijn van uniforme uitstraling van de rotondes in Dongen. Voor wat betreft de wijk West 2 betreft dat de vier rotondes aan de Middellaan.

23 Mei, 2017

Inmiddels is de begroeiing en de verlichting rond de rotondes aangepast. Hiermee is de veiligheid verhoogd. Als wijkraad krijgen we geen klachten meer en sluiten we daarom dit actiepunt af.

14 April, 2017

De afgelopen twee maanden is de verlichting bij de rotondes en de Middellaan verder aangepast. Tevens is de beplanting bij de rotonde Middellaan Ruysdaalstraat in hoogte aangepast. Door deze maatregelen is de zichtbaarheid van de fietsers en daarmee de veiligheid verhoogd.

20 Oktober, 2016

Naar aanleiding van de positieve resultaten van de aangepaste hoogte van de hagen rond de rotonde aan de Middellaan Anjerstraat, heeft het College van B en W besloten om bij meerdere rotondes deze maatregel door te voeren.

09 Mei, 2016

Afgelopen weken is de hoogte van de beplanting rond de rotondes aangepast. Hierdoor is de overzichtelijkheid voor alle weggebruikers van de rotondes verbeterd. Tevens is de gevoerde fietsverlichting beter zichtbaar voor de automobilist.

14 Maart, 2016

Naar aanleiding van een aantal ongelukken welke de afgelopen maand op de diverse rotondes aan de Middellaan hebben plaats gevonden, is overleg gevoerd met de gemeente. In dit overleg zijn een viertal punten ter discussie gesteld. Allereerst de verlichting op de rotondes. Deze is verouderd en geeft te weinig licht. De gemeente heeft toegezegd om deze op korte termijn te verbeteren en later in het jaar te vernieuwen door nieuwe LED verlichting. Daarnaast is gesproken over de groen voorziening langs de rotonde. Deze ontneemt vooral in de avond het zicht op het fietspad. Voorstel door de wijkraad is om de beplanting tussen het autoverkeer en de fietsers te verwijderen. Hierdoor ontstaat een beter overzicht en wordt de fietser betrokken bij het verkeer op de rotonde. Als laatste wordt de voorrangregeling wederom ter discussie gesteld. De gemeente zegt toe hier naar te willen kijken om voor de weggebruiker een duidelijker beeld te scheppen.

01 Maart, 2016

Dit actiepunt is op de website opgevoerd naar aanleiding van de vernieuwing van de communicatie. Zie het nieuwsartikel van 12 maart 2016 op deze website.

Vanuit het verkeersplan zijn wij voorstander van een duidelijke regeling omtrent de voorrangregels voor fietsers en voetgangers. Deze duidelijk ontbreekt op dit moment. Bij het oprijden van de rotonde door autoverkeer hebben fietsers voorrang, voetgangers niet. Bij het afrijden van de rotonde ontstaat twijfel. Het lijkt dat dan fietsers en voetgangers beide voorrang hebben. Echter is dit niet het geval. Alleen fietsers hebben voorrang,