Parkeerproblematiek

Al geruime tijd zijn er in de wijk een aantal locaties waar het aantal te parkeren auto's hoger is dan de beschikbare parkeerplaatsen. In het verleden zijn in overleg met de gemeente, politie en de wijkraad al een aantal mogelijke oplossingen besproken en uitgevoerd. Zo is er in een aantal straten gekozen voor het instellen van eenrichtingsverkeer en aanleg van parkeerhavens. Elders zijn eenzijdige parkeerverboden ingesteld. Tevens is er vanuit de gemeente en politie een gedoogbeleid om voertuigen met twee wielen op de stoep te parkeren. Ondanks deze maatregelen wordt de gemeente en de wijkraad regelmatig door bewoners geattendeerd op knelpunten in de parkeersituatie. Ook in november 2010 heeft de wijkraad tijdens de rondgang door de wijk, een aantal knelpunten gesignaleerd.

15 Februari, 2015

Om de overzichtelijkheid van dit actiepunt te behouden is besloten om parkeerproblemen per straat of buurt als los actiepunt te gaan behandelen.

Voor wat betreft de parkeersituatie aan de Lage Ham zijn te weinig meldingen bij de wijkraad ontvangen om hier een doorlopend actiepunt van te maken.

De situatie aan de van Goghstraat zal samen met te Hugo van der Goesstraat en de Tooropstraat als nieuw actiepunt worden opgestart.

26 Juli, 2014

Na het afsluiten van de bezwaarperiode, is afgelopen week de verkeerssituatie in de van Kinsbergenstraat aangepast. Door deze aanpassing zijn meer parkeerplaatsen ontstaan en blijft de doorgang van bijvoorbeeld hulpvoertuigen en leveranciers gewaarborgd.

24 April, 2014

Middels een meting van draagvlak bewoners en een intensief overleg met de gemeente is een voorstel tot aanpassing van de parkeersituatie in de van Kinsbergenstraat ingediend. Middels deze aanpassing zal een groot gedeelte van het parkeerverbod worden opgeheven. Het voorstel zal in het college worden behandeld en zal een inspraakprocedure van 6 weken moeten volgen. Indien dit traject positief kan worden afgesloten zal medio juli de situatie worden aangepast.

16 Oktober, 2013

Door de mogelijke nieuwe commercieële bestemming van de panden van voormalige firma Piet Kerkhof, zal de wijkraad de parkeersituatie op de Lage Ham, Noordenlaan en directe omgeving gaan monitoren. Bij zorgelijke situaties zal in overleg met alle betrokkene een oplossing worden gezocht. Het is vanzelf sprekend dat de algehele verkeerssituatie tijdens deze rondens zal worden meegenomen.

30 September, 2013

De laatste maanden is op aangeven van bewoners aan de Lage Ham door de wijkraad regelmatig gekeken naar onder andere de parkeersituatie. Door de inrichting van de weg, kunnen voertuigen welke gedeeltelijk op fietspad en of voetpad staan geparkeerd voor onveilige situaties zorgen. Vooral in de bochten levert dit een onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie op. Als wijkraad hebben we de officiële instanties verzocht om correctief op te treden. Dit wil zeggen dat overtreders geattendeerd worden op de situatie.

08 Oktober, 2012

Uit de inventarisatie gehouden bij de inwoners aan de van Goghstraat is gebleken dat niet alle bewoners het voorstel om het parkeerverbod gedeeltelijk op te heffen steunde. Dit heeft tot gevolg gehad dat de gemeente alsnog besloten heeft om het parkeerverbod te handhaven. De wijkraad zal de situatie blijven monitoren.

13 Juli, 2012

In het overleg met de gemeente is voor de situatie aan de van Goghstraat voorgesteld tot een gedeeltelijke opheffing van het parkeerverbod. Voorwaarde is wel dat er een unaniem draagvlak vanuit de betrokken bewoners bestaat. De wijkraad zal een inventariseren of dit draagvlak aanwezig is.

27 Februari, 2012

Naar aanleiding van reacties van bewoners uit de van Goghstraat, is er overleg geweest met de ambtenaren van de gemeente betreffende het aanwezige parkeerverbod. Naar aanleiding van dit overleg is besloten om via een bewonersbrief nogmaals de parkeerproblemen in de van Goghstraat in kaart te brengen.

25 Juli, 2011

Afgelopen week heeft er overleg plaats gevonden tussen gemeente, politie en wijkraad. In dit overleg is de parkeersituatie rond de van Goghstraat besproken. In het advies naar de gemeente toe heeft de wijkraad aangegeven dat in een eerder stadium al een bewonersavond is geweest waarin de huidige situatie is besproken. Als gevolg hiervan heeft de toenmalige wijkagent c.q. wijkraad een advies naar de gemeente uitgebracht. Met de nu bekende informatie, ziet de huidige wijkraad geen reden om van dat advies af te wijken. Daarmee wordt door de wijkraad de huidige parkeersituatie aan de van Goghstraat niet meer als knelpunt in de wijk gezien.

18 Juli, 2011

Naar aanleiding van herhaalde klachten vanuit bewoners aan de van Goghstraat, is deze locatie aan de knelpuntenlijst toegevoegd.

15 Mei, 2011

In overleg met gemeente en politie, is besloten dat in eerste instantie in de probleemgebieden bij knelpuntendoor de wijkagent een gesprek met bewoners zal plaats vinden.

28 Februari, 2011

De lijst met knelpunten is door de politie ter plaatse bekeken. Dit heeft op meerdere willekeurige momenten plaats gevonden. De politie heeft aan de hand van hun waarnemingen een advies naar de gemeente uitgebracht.

23 Februari, 2011

De inventarisatie van knelpunten binnen de wijk is afgerond. Hierbij is gekeken naar actuele situatie in de wijk en op een aantal willekeurige momenten is deze inventarisatie herhaald. Tevens zijn reacties van buurtbewoners meegenomen. De knelpunten bestaan uit de volgende straten: Marisstraat, Rubensstraat, Chopinstraat, Mozartlaan en van Kinsbergenstraat.

15 December, 2010

In December 2010 is in overleg met de gemeente besloten om deze problematiek in de wijk wederom ter discussie te stellen. Er is in dit stadium afgesproken dat er een inventarisatie van specifieke straten met parkeerproblemen, en een inventarisatie van parkeerverboden gaat plaatsvinden. Vanuit deze inventarisatie zal naar mogelijke oplossingen worden gezocht. De wijkraad heeft tijdens de besloten vergadering van 14 december 2010, bij de vertegenwoordigers van de gemeente en politie aangegeven dat het probleem breder dient te worden bestudeerd. Hierbij is als voorbeeld de toegankelijkheid van de wijk voor hulpdiensten aangeven. Mogelijke optie die in het overleg naar voren is gekomen, is het instellen van eenrichtingsverkeer.