Dongepark

Het huidige Dongepark is inmiddels verouderd. Beplanting sterft af en bewoners ervaren het park als onveilig. Als wijkraad willen we graag het park een fris uiterlijk geven waarbij interactie tussen jong en oud wordt gerealiseerd.

01 Juni, 2018

Het afgelopen jaar is het doorontwikkelen van de plannen tot stilstand gekomen. Reden voor deze stilstand is ontstaan door dat het Waterschap plannen heeft om de Donge te renoveren. Het betreft dan de Donge vanaf het Wilheminakanaal tot mogelijk de Biesbos. Het Waterschap heeft het voornemen om eind 2018 de eerste plannen uit te werken.

05 Juni, 2017

Vandaag tijdens het evenement Verrassend Dongen de concept ontwerpen aan het publiek mogen tonen. De eerste reacties waren positief. Beide ontwerpen werden positief ontvangen.

21 April, 2017

Vandaag overleg gevoerd met de gemeente over het verder te volgen traject. Planning is ambitieus: juni 2017 concept ontwerp en bodemonderzoek klaar. Er is gekozen om twee ontwerpen op te laten stellen. Afhankelijk van het bodemonderzoek en daaruit volgend mogelijke kosten voor sanering van aanwezige grond blijven alle opties dan nog open.

12 April, 2017

In het overleg van het College van B en W, is besloten en daarmee toestemming gegeven om bodemonderzoeken en een conceptontwerp te laten opzetten. Absoluut positief nieuws!

16 November, 2016

Afgelopen weken hebben wij als wijkraad aan diverse overlegronden deelgenomen. Hoofddoel van deze samenkomsten was inspiratie opdoen en bekendheid geven aan de plannen voor het Dongepark.

Zo is er gesproken met studenten van de NHTV om van gedachte te wisselen over hoe de Donge op de kaart kan worden gezet. Maar ook het Toeristisch Platform Dongen en Verrassend Dongen zijn betrokken in deze gespreksmomenten.

De komende weken zullen wij met medewerking van diverse instanties een planrapport opstellen waarmee we in februari 2017 een conceptplan kunnen opstellen

17 Oktober, 2016

Vandaag overleg met de gemeente gehad. Tijdplan en werkwijze vastgesteld om een definitief voorstel bij de gemeenteraad in te kunnen dienen. Doel is juni 2017 dit stuk te kunnen aanbieden. Komende periode zullen veel kleinere detailoverlegronden gaan plaats vinden.

03 Oktober, 2016

Afgelopen twee weken intensief overleg gevoerd met allerlei partijen. Doel van deze overleg ronden was inzicht krijgen in wensen en mogelijkheden. Zo is er gesproken met vertegenwoordigers van het Toeristisch Platform, Heemkundekring en Ken en Geniet. Maar ook de mogelijkheden van de sportfaciliteiten zijn besproken.

12 September, 2016

Afgelopen maanden is er veel op de achtergrond gebeurt. Na de presentatie met de wethouders, was het de beurt aan de bestuursleden van de Volkeart en het Waterschap Brabantse Delta. Al de drie partijen waren zeer positief over de plannen en gaven toestemming om deze verder uit te werken.

13 Juni, 2016

Vandaag een presentatie aan wethouders verzorgd. Doel om duidelijkheid te geven aan wat ons voorstel tot vernieuwing van het park is en mogelijke opties te presenteren. Tevens is een toelichting gegeven hoe we het advies gaan onderbouwen.

Als wijkraad was deze presentatie en de daar opvolgende positieve reactie van de wethouders cruciaal. Er is draagvlak om de opties verder uit te werken.

02 Mei, 2016

Vandaag overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de gemeente en het Waterschap Brabantse Delta. Hierbij is de discussie gevoerd wat de mogelijkheden zijn om de loop van de Donge in het park aan te passen. Naar aanleiding van het overleg gaan zowel de gemeente als het Waterschap de mogelijkheden onderzoeken. Als wijkraad gaan wij met meerdere instanties in Dongen contact zoeken om alle gevolgen en mogelijkheden te bestuderen. Zo zal op korte termijn contact worden gezocht met de Heemkundekring Dongen en Natuurvereniging Ken en Geniet te Dongen. Beiden willen wij als wijkraad graag betrekken in het verdere ontwikkelen van de invulling van het park.

07 Maart, 2016

Vandaag heeft de wijkraad overleg gevoerd met ambtenaren van de gemeente. Doel van het overleg was om te bepalen welke officiële instanties bij de herinrichting dienen aan te sluiten. Uit het overleg is komen vast te staan dat het Waterschap betrokken dient te worden om te bezien welke aanpassingen aan de Donge mogen worden doorgevoerd. Dit overleg staat gepland in de eerste week van mei.

23 Februari, 2016

Vandaag heeft een inloopavond plaats gevonden. Tijdens deze avond hebben bewoners, vertegenwoordigers van SWOD, de Volckaert, gemeente, politieke partijen en de wijkraad in groepsverband allerlei ideeën geoppert hoe het park er mogelijk uit zou kunnen gaan zien.

26 Januari, 2016

Vandaag heeft een presentatieavond plaats gevonden. Tijdens deze avond zijn presentaties gegeven door SWOD, de Volckaert, studenten van het Cambreur college en de wijkraad. Aansluitend heeft de voorzitter een mogelijke visie gegeven hoe het park eruit zou kunnen zien. Aansluitend was er gelegenheid om vragen te stellen en discussie te voeren.

21 December, 2015

Vandaag heeft eerste overleg met gemeente plaats gevonden. In dit overleg is gekeken naar mogelijkheden om het park te herindelen en te renoveren.

16 November, 2015

Vandaag heeft een overleg plaats gevonden met SWOD en de Volckaert. Doel was om te bezien of samenwerking met de wijkraad mogelijk is.

24 Mei, 2015

Afgelopen periode zijn we als wijkraad begonnen om te inventariseren welke verbeteringen mogelijk zijn. Als basis zijn oude berichtgevingen die we als wijkraad mochten ontvangen. Daarnaast wordt de komende periode middels media om uw mening en wensen gevraagd. Direct aanwonenden hebben een bewonersbrief ontvangen waarin zij verzocht worden te reageren op een aantal vragen. Deze antwoorden zullen in de inventarisatie worden meegenomen. Reacties kunnen tot 15 juni bij de wijkraad worden ingeleverd. Hierna zullen wij de conclusie aan de bewoners terugkoppelen.