Speelveld Bloemaertstraat

Al sinds de wijkschouw van 2011 stond als een aandachtspunt het speelveld aan de Bloemaertstraat vermeld. Het veld bestaat uit een aantal speeltoestellen, een zandbak en een skatebaan. Tijdens de openbare vergadering van vorige maand hebben een aantal buurtbewoners de situatie van het speelveld toegelicht. Hun visie was duidelijk en behoeft geen verdere aanvulling: 'De skatebaan is beschadigd door wortelopdruk en de zandbak wordt gebruikt door de katten in de buurt.' Het moge duidelijk zijn dat het tijd wordt om hier iets aan te gaan doen

25 April, 2015

Vandaag heeft de opening van de nieuwe speeltuin plaats gevonden. Hiermee is dit actiepunt afgesloten.

16 April, 2015

De afgelopen weken is er veel werk rond de locatie verzet. Het gebied is voorzien van de nieuwe speeltoestellen, beplanting, het gras is ingezaaid. De komende week zullen de laatste puntjes op de i worden gezet. De opening door de wethouder zal op zaterdag 25 april gaan plaats vinden. Om 11:00 uur zal de speeltuin in gebruik worden genomen.

08 Februari, 2015

Eind januari zou de invulling van het gebied gaan plaats vinden. Echter door het niet op tijd aanleveren van materialen door leveranciers is in overleg met de gemeente besloten om de definitieve invulling te verplaatsen naar februari.

De planning zoals nu gehanteerd gaat worden ziet er als volgend uit:

Tweede en derde week van februari zullen de diverse speeltoestellen worden teruggeplaatst.

In de vierde week van februari zal de klimboom worden geplaatst en zullen de speelvoorzieningen de veiligheidskeuring ondergaan.

Op zaterdag 28 februari zal er een klusdag worden georganiseerd waarbij samen met de gemeente, bewoners, jeugdgemeenteraad het gebied van nieuw groen zal worden voorzien.

In de eerste week van maart zal het gravel op de paden worden aangebracht. Hiermee zijn de werkzaamheden afgerond.

In april zal de officiele opening gaan plaats vinden

22 December, 2014

Afgelopen week is al het grondwerk afgerond. In ruwe vorm is de contour van het nieuwe speelveld zichtbaar. De paden welke in twee nier vorm een cirkel door het gebied lopen. De beide cirkels liggen in elkaar en worden door zijpaden verbonden. De tussen liggende delen zijn opgevuld met ieder een eigen ondergrond. Deze is afhankelijk van wat later in het gedeelte wordt geplaatst. In de eerste week van januari 2015 zal een overleg met de gemeente plaats vinden over de planning en uitvoering van de werkzaamheden. Uiterlijk eind januari 2015 moet het gehele gebied gereed zijn. Alleen de vorst kan hierin nog een verstoring vormen.

15 December, 2014

Afgelopen week is er een aanvang gemaakt met het ruimen van de oude skatebaan. De week ervoor zijn de bomen die gekapt waren al afgevoerd. Kortom er is een aanvang gestart met de herinrichting

25 Juni, 2014

In een kort overleg is de eerste definitieve werktekening besproken. Het betreft het gebied invullen met een nieuw padenstelsel. Tevens de valruimte rond de te plaatsen speeltoestellen is bepaald. De gemeente kan aan de hand van dit plan de eerste materialen gaan bestellen.

15 Mei, 2014

In een overleg met de gemeente is een besloten om de renovatie van het gebied naar tweede helft van het jaar te verplaatsen. Reden is het niet op tijd kunnen leveren van nieuwe speeltoestellen. Tevens is het onmogelijk om in deze tijd nieuwe bomen en struiken te planten.

17 April, 2014

Vandaag is het conceptplan voor de herinrichting bij de gemeente besproken. Tevens is er een tijdlijn bepaald. Op korte termijn zal de gemeente de haalbaarheid toetsen.

09 April, 2014

Vandaag is er een zitting met de jeugd Gemeenteraad geweest. Vanuit de wensen van de bewoners en de eisen van de gemeente, is deze middag door de jeugd een mogelijke indeling van het speelterrein gemaakt. Aan het einde van de zitting waren de deelnemers unaniem van mening dat het resultaat erg 'cool' was.

11 Maart, 2014

Vandaag is er een overleg geweest met vertegenwoordigers van de gemeente. In dit overleg is gesproken over de herinrichting van het speelveld. Bij deze herinrichting zal in ieder geval het asfalt fietsbaantje worden verwijderd. Tevens zijn er een aantal bomen die helaas te dienen worden geveld. Ouderdom en wortelopdruk van deze bomen maakt dit noodzakelijk. De gehele herinrichting zal eind mei 2014 afgerond zijn. De wijkraad zal de komende twee weken inventariseren wat de wensen van de bewoners zijn. Op 22 maart zal een infostand worden ingericht waar bewoners hun wensen kenbaar kunnen maken.

10 Januari, 2014

Vandaag is er een overleg geweest met vertegenwoordigers van de gemeente. In dit overleg zijn twee punten besproken. Allereerst de resultaten van het onderzoek naar de schade aan het asfalt en de mogelijkheden om de wortelgroei door middel van een wortelscherm onder het asfalt te stoppen. Daarnaast is tijdens de jaarwisseling door vuurwerk schade aan een boom ontstaan waarbij verzocht is om te onderzoeken of de boom kan worden behouden. In het overleg is ieder geval door de gemeente aangegeven dat de kosten van het herstel van het asfalt en aanpassen wortelscherm erg hoog zijn. Hierop is de gemeente verzocht om een betaalbare en daarmee uitvoerbare oplossing te onderzoeken.

09 Januari, 2014

Vandaag is op de oude locatie van de zandbak het nieuwe speeltoestel geplaatst.

23 December, 2013

Afgelopen week is door de leverancier van het nieuwe speeltoestel en de gemeente aangegeven dat het nieuwe speeltoestel in week 2 van januari geplaatst gaat worden.

20 November, 2013

In het overleg met de gemeente is een plan opgesteld om een renovatie van het speelveld uit te voeren. Basis in dit plan is behoud van de bestaande bomen, herstel van het asfalt en plaatsen en daarmee herindeling van de nieuwe en oude speelvoorzieningen. De intentie is dat medio mei 2014 alle werkzaamheden zijn afgerond. Middels bewonersbrieven van zowel de gemeente als de wijkraad, worden direct aanwonenden met enige regelmaat geïnformeerd over alle werkzaamheden.

08 November, 2013

Afgelopen week is door de gemeente het nieuwe speeltoestel besteld. De financiering is voor het jaar 2013 gepland. De verwachting is dan ook dat de plaatsing nog dit jaar tot uitvoering zal komen.

22 Oktober, 2013

Om verdere renovatie van het gebied te kunnen zeker stellen, gaat er in november een overleg plaats vinden met een aantal medewerkers van de gemeente. In dit overleg zal worden besproken hoe verdere wensen van de buurt kunnen worden doorgevoerd. Centraal zal hierbij de mogelijkheden tot renovatie van het fietsbaantje staan.

15 Oktober, 2013

Door de gemeente is er een hoger budget voor het speeltoestel beschikbaar gesteld. Hierop is met behulp van een beperkte buurt inventarisatie een voorkeur uitgesproken voor een drietal specifieke toestellen. In deze toestellen komen de specifieke wensen van de buurtbewoners terug en heeft de gemeente genoeg ruimte om met een leverancier te onderhandelen.

01 Juli, 2013

Bij de gemeente is het verzoek gedaan tot aanschaf van een speelhuisje. Kernpunten in het verzoek zijn leeftijdsgroep tot 8 jaar, plaatsing op locatie oude zandbak, klimmen en schommelen als hoofdspelvormen. Gezien beperkte budget is geen specifiek toestel voorgedragen. Hierdoor heeft de gemeente maximale onderhandelingsruimte met de leverancier en hopen we hiermee het maximaal haalbare uit het toestel te behalen. .

31 Mei, 2013

De afgelopen periode zijn diverse overlegmomenten geweest met de gemeente over het herstel van het fietsbaantje. In het overleg is gesproken over de wortelopdruk van de huidige bomen. Rode lijn binnen al het overleg is het beperkte budget waar binnen alles dient plaats te vinden.

19 Maart, 2013

Afgelopen twee dagen zijn de werkzaamheden rond het verwijderen van de zandbak afgerond. Zowel de gemeente als de vrijwilligers hebben het nieuwe valzand aangevuld. Tevens de omgeving van het oude zand vrijgemaakt.

15 Maart, 2013

In het kader van NL doet, heeft vandaag een klusdag plaats gevonden. Doel van deze dag was het verwijderen van de oude zandbak en deze ruimte weer op te vullen met anti graaf gaas en nieuw valzand. Tevens is aan de buurt de mogelijkheid geboden om op de lokatie al hun wensen kenbaar te maken.

22 Februari, 2013

Vandaag heeft er een overleg plaats gevonden tussen de wijkraad en de gemeente. In dit overleg zijn de mogelijkheden besproken omtrent het opknappen van het speelveld. Zo is het verwijderen van de zandbak besproken. Ook zijn de herstelmogelijkheden van het rolschaatsbaantje bekeken.

03 Februari, 2013

Door de bewoners zijn de eerste reacties bij de wijkraad ingeleverd. Uit deze reacties blijkt dat de zandbak en de skatebaan in de huidige vorm voor bewoners niet acceptable is. In deze reacties spreekt de een zich uit voor het verwijderen van de zandbak en skatebaan, terwijl de ander juist herstelwerkzaamheden wenst. Wat ook uit de reacties blijkt, is dat voor een speelveld voor jongere kinderen, leeftijd onder de 10 jaar, een sterke voorkeur aanwezig is. Tot slot is aangegeven dat er geen hangplek dient te ontstaan.

Om meerdere reacties uit de wijk te verkrijgen zal in de lokale media extra aandacht worden besteed om als wijkbewoner ideeën bij de raad aan te leveren.

18 Januari, 2013

Deze week zijn in de lokale media de eerste persberichten verschenen. Ook is er in de directe omgeving van het speelveld aan de Bloemaertstraat een flyer verspreid. Doel is om bekendheid aan het initiatief te geven. Tevens worden bewoners gevraagd om idee&eulm;n en wensen bij de wijkraad bekend te stellen.

24 December, 2012

In samenspraak met vertegenwoordigers van de gemeente zijn de eerste contacten gelegd met TV zenders. Doel is om middels een TV programma aandacht en eventueel hulp te vragen.

10 December, 2012

Afgelopen periode is overleg geweest met de gemeente over welke wijze de verbeteringen mogelijk gerealiseerd worden. Ook is de eerste subsidie aanvraag ingediend.

18 Oktober, 2012

Deze week zijn de eerste contacten met de gemeente geweest waarin de renovatie van het speelveld ter sprake kwam. De gemeente heeft teruggekoppeld dat zij niet afwijzend tegenover een renovatie staat.