reconstructie N629

Bij het afsluiten van het actiepunt 'Buitengebied West2' is besloten om een nieuw actiepunt te openen betreffende de reconstructie van de N629. Beter bekend als de Heistraat.

Al geruime tijd vindt er overleg plaats betreffende deze verbindingsweg. Dit overleg vond plaats binnen de provincie en de betrokken gemeentes. Ook de wijkraden West 1 en West 2 en overige belangenorganisaties zoals 'DOA' hebben zich in de diverse discussies gemengd.

Uit diverse alternatieve routes (8 stuks) is geruime tijd geleden door alle betrokken het advies gegeven en daarmee de voorkeur uitgesproken voor de route 'bundeling zuid'. Echter sinds begin dit jaar heeft de gemeente Oosterhout besloten een andere route als voorkeur op te geven. Het betreft dan de route 'parallel noord'. Hierdoor is een situatie ontstaan waar wij absoluut niet gecharmeerd van zijn: de route met de meest negatieve uitwerking op Dongen en daarmee de wijken West 1 en West 2 in het bijzonder, blijkt ineens bijna werkelijkheid. Bereikbaarheid Dongen en de begraafplaats, geluidsoverlast, fijnstof, zijn maar een paar aspecten van deze negatieve uitwerkingen.

In dit actiepunt zullen we met regelmaat de wijkbewoner informeren over alle activiteiten die wij als wijkraad ondernemen om uw belangen te behartigen. Voor details verwijzen we u naar de diverse nieuwsberichten op deze site.

06 Juni, 2017

De afgelopen weken zijn wij als wijkraad door de gemeente en provincie voorgelicht over het voorkeurstraject en het verdere proces. Tevens heeft er een voorlichtingsavond voor belangstellende plaats gevonden.

Als wijkraad zien wij al de door ons gegeven adviezen gerealiseerd in het het uitgewerkte plan. Dit wordt versterkt doordat er twee nieuwe projecten door zowel de provincie als gemeente worden opgestart. De eerste betreft de herinrichting van de Heistraat en de ontwikkeling van de Blauw/groen zone. Deze twee projecten zullen door de wijkraad als nieuw actiepunt worden geopend. Het Actiepunt N629 is in procedure voor de wijkraad daarmee afgesloten.

Mocht in een later stadium wijzigingen in de uitvoering van het traject plaats gaan vinden heropenen wij dit actiepunt.

02 September, 2016

De ontwikkeling van het definitieve traject wordt verder uitgewerkt. De komende periode zullen veel deelonderzoeken plaats vinden

Voor meer info over het verdere proces, zie 6. Nieuwsbrief N629 augustus 2016 DEF.

25 April, 2016

Afgelopen periode is zowel vanuit bewoners en politiek gereageerd op de keuze voor traject Bundeling Noord. Vooral voor bewoners die na de lange periode van discussie welk route de beste maar ook realiseerbaar is, worden nu de gevolgen voor hun persoonlijke situatie duidelijk. Omdat inspraak nog steeds mogelijk is, stellen wij als wijkraad zeer op prijs dat leden van het projectteam en politiek juist met deze bewoners contact zoeken. Deze info kunnen zij in een later stadium gebruiken bij de definitieve uitvoeringsplannen.

Als wijkraad zijn wij positief gestemd. Punten die wij voor de wijk West 2 hebben ingebracht, zijn gehoord en verwerkt in het voorgestelde traject. Om dit te toetsen hebben wij buurtbewoners welke in het lange voorgaande traject interesse hebben getoond in de voortgang van het traject gevraagd naar hun mening. Ook zij geven aan zich gehoord te voelen.

Voor meer info over het verdere proces, zie Nieuwsbrief N629 April 2016.

11 Maart, 2016

Afgelopen week is het definitieve traject van de nieuw aan te leggen N629 vastgesteld. Voor meer info zie Informatie gekozen traject Bundeling Noord N629.

02 April, 2015

De provincie Noord-Brabant, gemeenten Oosterhout en Dongen willen samen op korte termijn de doorstroming op de provinciale weg N629 verbeteren. De betrokken partijen hebben daarom allereerst besloten de oostelijke aansluiting van de N629 op de A27 bij Oosterhout ongelijkvloers te maken. De werkzaamheden zullen eind van dit jaar aanvangen.

Met een ongelijkvloerse aansluiting kan het doorgaande verkeer tussen Oosterhout en Dongen de A27 bovenlangs passeren en zonder oponthoud doorrijden. Verkeer dat van de A27 komt of er op wil gaan, rijdt via een rotonde. De N629 tussen de Pasteurlaan in Oosterhout en de Provincialeweg bij Oosteind wordt in beide richtingen verbreed van 1 naar 2 rijstroken. De bestaande verbindingen voor fietsers en landbouwverkeer blijven ongewijzigd.

Voor wat betreft het tweede gedeelte van het traject, onderzoeken de provincie en gemeenten de problematiek van de N629 en Westerlaan tussen de aansluiting A27 te Oosterhout en de Steenstraat te Dongen. Voor het oplossen van de problematiek op dit deel van de weg bestaan vier mogelijke alternatieven. De vier alternatieven en de (milieu)effecten die verder onderzocht moeten worden zijn opgenomen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

10 Februari, 2015

Deze week heeft er een terugkoppeling vanuit de provincie plaats gevonden. Uit deze presentatie blijkt dat het traject in twee delen is gesplitst. Het eerste deel betreft de op en afritten naar de A27. Het tweede deel betreft het traject Steenstraat, Westerlaan en Heistraat. Voor meer info verwijzen wij u naar het nieuwsbericht van 10 februari 2015 op deze website.

20 November, 2014

Afgelopen periode is de wijkraad betrokken geweest bij de inspraak van de aandachtspunten voor de nieuw op te stellen MER.

13 Februari, 2014

Zoals uit de media deze week is gebleken, staat de N629 en zijn reconstructie weer geheel in de aandacht van de plaatselijke en provinciale bestuurders. Hierin vallen twee zaken op. Allereerst dat er een nieuwe MER wordt opgesteld. Dit moet in 2014 gaan plaats vinden. De MER is een onafhankelijk onderzoek naar de milieu gevolgen en een blik naar de toekomst van een aantal mogelijke trajecten van de nieuw aan te leggen N629. Hierbij zullen eerdere trajecten mogelijk vervallen en nieuwe worden toegevoegd. Als tweede kan worden geconstateerd dat de afronding van het nieuw aan te leggen traject jaren eerder gereed zal zijn dan uit vorige planningen naar voren kwam. Als wijkraad blijven wij de processen volgen en zullen waar nodig de belangen van de wijk behartiggen.

16 Oktober, 2013

Afgelopen week hebben wij in het overleg met de gemeente gevraagd naar de actuele stand van de voorgenomen nieuwe invulling van de Heistraat. Door de verantwoordelijke ambtenaren werd aangegeven dat het opvallend rustig is en er geen ontwikkelingen te melden zijn. De oorzaak zou natuurlijk de verslechterde economie kunnen zijn. Als wijkraad hebben wij wel aangegeven dat stilte geen stilte voor de storm moet worden en hebben dan ook aangedrongen dat wij verwachten dat de gemeente wel bij de les blijft en adequaat reageert bij wijzigen. De afgelopen periode is deze visie door de wijkraad bij diverse fracties en politieke vertegenwoordigers geuit.

20 Maart, 2012

Zoals in de media al volop is besproken, lijkt er een doorbraak in de wijze van uitvoering van de verbetering van de N629 te zijn. Uit het overleg tussen de gemeente Oosterhout, gemeente Dongen en de provincie Noord Brabant, is overeenstemming bereikt waaruit het volgende kan worden samengevat:

1. Gemeente Dongen stemt in met de uitvoering van het deel van Oosterhout tot aan de zo genaamde 'knip'. Hierdoor kan met het te ontwikkelen bedrijventerein worden begonnen. Uitvoering zal komende 5 jaar plaats vinden.

2. Gemeente Oosterhout stemt in met het aanvragen van aanpassing van het ecologisch gebied ten zuiden van het kanaal. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om Bundeling Zuid in uitvoering te brengen.

3. De provincie gaat een herberekening uitvoeren betreffende de kosten van zowel de uitvoering parallel Noord als Bundeling Zuid.

4. De verwachting is dat pas over 5 jaar met het tweede gedeelte van de vernieuwing zal worden aangevangen.

18 Januari, 2012

Afgelopen week heeft een gesprek met de wethouder Dhr. van Beek plaats gevonden. Bij dit gesprek waren zowel wijkraad West 1 als wijkraad West 2 betrokken. Beiden wijkraden hebben zich laten informeren over de stand van zaken. De wethouder heeft in het gesprek aangegeven dat op politiek niveau, lees provincie, gezocht wordt naar een oplossing waarin alle partijen zich kunnen vinden. Zo gauw er meer bekend wordt over de uitvoering, zal de wethouder de wijkraden informeren.

26 Augustus, 2011

Op 25 augustus heeft een beslotenvergadering plaats gevonden met als deelnemers de verantwoordelijke wethouders uit Dongen en Oosterhout, de DOA groep, wijkraad west 1 en west 2. Het verslag vindt u op korte termijn terug op de nieuws pagina.